Doktora/Bütünleşik Doktora Tezleri

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALINDAN MEZUN OLMUŞ DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN TEZLERİNİN LİSTESİ

SIRA NO

MEZUNİYET YILI

ADI SOYADI

TEZİN ADI

AKADEMİK DANIŞMAN

1

1984

İbrahim CILGA

Yetiştirme Yurtlarının Yapısı Ve İşlevlerinin Toplumsallaşma Süresi Açısından İncelenmesi

Prof. Dr. Emre KONGAR

2

1986

Tülay BOZKURT

Sosyal Hizmet Uzmanlarının İhtiyaç Örüntülerinden Mesleki Değerler Açısından İncelenmesi

Doç. Dr. Sema KUT

3

1987

Erden ÜNLÜ

Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Kurum Bakımı Örneğinde Sosyal Hizmette Bir Değerlendirme Araştırması

Doç. Dr. Sema KUT

4

1987

Şener KOÇYILDIRIM

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Faaliyetleri İle Sosyal Refah Hizmetlerine Halkın Katılma Eğilimleri

Doç. Dr. Vedia EMİROGLU

5

1990

Aliye MAVİLİ AKTAŞ

Sosyal Hizmet İl Müdürlüklerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Sema KUT

6

1990

Çiğdem ARIKAN

Alt Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Boşanmış Kadınların Psiko-Sosyal Sorunları

Prof. Dr. Nesrin KOŞAR

7

1990

Sunay İL

Türkiye’deki Kadın Suçluların Genel Özellikleri Ve İnfaz Sürecindeki Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Sevda ULUĞTEKİN

8

1992

İ. Bülent İLİK

Yoksulluğun Genel Belirleyicileri

Prof. Dr. Sema KUT

9

1992

Ümit ONAT

Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce Ve Davranışlar Geliştirme Süreci

Doç. Dr. Işıl BULUT

10

1994

Kasım KARATAŞ

Genç İşsizliği: Ekonomik, Toplumsal Ve Ruhsal Sonuçlar

Prof. Dr. Sema KUT

11

1994

Nilgün KÜÇÜKKARACA

Yurt Dışından Çalören’e Geri Dönen İşçi Aileleri

Doç. Dr. Beril TUFAN

12

1997

Veli DUYAN

Sosyal Grup Çalışması Uygulamasının Ortopedi Hastalarının Kişisel Ve Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi

Prof. Dr. Sevda ULUĞTEKİN

13

1998

Uğur ÖZDEMİR

Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU

14

1998

Vedat IŞIKHAN

Sosyal Hizmet Ve Sağlık Yöneticilerini Etkileyen İş Stres Faktörleri

Prof. Dr. Beril TUFAN

15

1999

Fatih ŞAHİN

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Refah Politikası Süreçlerine Katılımı

Prof. Dr. Sema KUT

16

2000

Musa İKİZOĞLU

Yoksulluk Ve Sosyal Yardım İlişkisi: Ankara Mamak İlçesi’nde Ampirik Bir Araştırma

Prof. Dr. Sema KUT

17

2000

Nurdan DUMAN

Ankara Liselerinde Çeteye Katılma Potansiyeli Olan Öğrenci Grupları Ve Okul Sosyal Hizmeti

Prof. Dr. Işıl BULUT

18

2001

Cengiz ÖZBESLER

Çocukluk Çağı Lösemilerinin Ve Sosyal Destek Sistemlerinin Aile İşlevlerine Etkisi

Prof. Dr. Sevil ATAUZ

19

2002

Özcan KARS

Ankara’daki Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Alanları’nda Faaliyet Gösteren Vakıf Ve Derneklerinin Örgütsel Analizi (Sivil Toplum Örgütlerinin Örgütsel Analizi)

Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU

20

2004

Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ

Çocuk Hakları Ve Sosyal Hizmetin Güçlendirme Yaklaşımı Açısından Suça Yönelen Çocuk-Polis İlişkisi

Prof. Dr. Sevda ULUĞTEKİN

21

2004

Yüksel BAYKARA ACAR

Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküsü Çalışması Ve Grupla Sosyal Hizmet Çalışması

Prof. Dr. Beril TUFAN

22

2005

Melahat DEMİRBİLEK

Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle Bağlantılı Sorunları Ve Çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi

Prof. Dr. Gönül ERKAN

23

2006

Gülsüm ÇAMUR DUYAN

Sosyal Hizmet Bakış Açısından Kadınlar: Altındağ Örneği

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA

24

2006

Hakan ACAR

Sokak Çocuklarına Yönelik Hizmetlerin Değerlendirilmesi: Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Örneği

Doç. Dr. Erden ÜNLÜ

25

2006

Sema BUZ

Kadın Ve Göç İlişkisi: Sığınan Ve Sığınmacı Kadınlar Örneği

Prof. Dr. Sevil ATAUZ

26

2007

Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

Kentsel Ailenin Yaşam Kalitesi: Ankara Örneği

Doç. Dr. İbrahim CILGA

27

2008

Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ

Kapkaç Suçundan Hüküm Giyenlerin Sosyo-Demografik Özellikleri, Sosyal Dışlanma Süreçleri, Suç Ve Diğer Sapma Davranışlar Açısından İncelenmesi

Doç. Dr. Kasım KARATAŞ

28

2008

Kamil ALPTEKİN

Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin İncelemesi: Bir Model Önerisi

Prof. Dr. Veli DUYAN

29

2009

İsmet Galip YOLCUOĞLU

Çocuk Koruma Sisteminde Aileyle Çalışmanın Esasları: İstanbul Örneğinde Çocuklar Ve Ailelerinin Gereksinimler, Güçlülük Ve Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Sevda ULUĞTEKİN

30

2009

Mehmet Zafer DANIŞ

Kurumlarda Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesi Ve Bunu Etkileyen Faktörler: Ankara Örneğinde Bir Alan Araştırması

Prof. Dr. Gönül ERKAN

31

2009

Özge ÖZGÜR

Çokkültürcü Sosyal Hizmet Uygulamasına Eleştirel Bir Bakış: Londra’dan Bir Örnek

Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ

32

2009

Tarık TUNCAY

Genç Kanser Hastalarının Hastalık Deneyimlerinin Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi: Bir Model Önerisi

Doç. Dr. Sunay İL

33

2010

Emrah AKBAŞ

Berlin’de Yaşayan Türk Toplumu Arasındaki Dayanışma İlişkileri Ve Sosyal Hizmetlerin Sivil Oluşumu

Prof. Dr. Sevil ATAUZ

34

2010

İshak AYDEMİR

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN

35

2010

Önder BETER

Türkiye Ve İngiltere Vede Çocuk Koruma Sistemlerinin Karşılaştırılması

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY

36

2011

Bilge ÖNAL DÖLEK

Türkiye’de Üniversite Hastanelerindeki Geriatri Bilim Dallarına Bağlı Geriatri Ünitelerinde Verilen Hizmetin Sosyal Hizmet Temelinde Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN

37

2011

Syeda UMME JAKERA MALIK

Basic Factors Of Women’s Potential Poverty: A Study İn Dhaka, Bangladesh

Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRÖZ

38

2012

Ercüment ERBAY

Türkiye’de Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma Ve İzlemeye Yönelik Uygulamaların Eleştirel Analizi Ve Bir Model Önerisi

Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN

39

2012

Gonca POLAT

Madde Bağımlısı Ergenlerin Tedavi Sonrası Toplumla Yeniden Bütünleşme Deneyimleri Ve Sosyal Sermaye Yaklaşımı Temelinde Sosyal Hizmet Müdahalesi

Prof. Dr. İbrahim CILGA

40

2012

Nilay OĞULTÜRK

Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin, Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler: Çankaya Belediyesi’nden Hizmet Alan Aileler Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

41

2013

Cemil Bülent ŞEN

Boşanma Süreci Ve Arabuluculuğu

Prof. Dr. İbrahim CILGA

42

2013

Şeyda YILDIRIM

Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların İlişki Dinamikleri: İzmir Örneği

Prof. Dr. Vedat İŞIKHAN

43

2013

Semra SARUÇ

Kadın Hükümlüler: Cezaevi Yaşantısı Ve Tahliye Sonrası Gereksinimler

Prof. Dr. Sunay İL

44

2014

Aslıhan Burcu ÖZTÜRK

Kadına Şiddet Uygulayan Erkekler: Erkeklik Kurgusu Ve Şiddet

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

45

2014

Burcu HATİBOĞLU EREN

Yoksul Kadınlar İçin 'Sıcak Yuva/Özgür Kent' Hayaliyle 'İmkansız Medeniyet' Toki; Feminist Sosyal Çalışma Ve Kent İçi Yoksul Alanların Dönüşümü: Ankara, Aktaş Mahallesi Örneği

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

46

2014

Hüsamettin ÇETİN

Türkiye’de Sosyal Hizmetler Ve Sosyal Yardımların Yeniden Yapılanması Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA

47

2014

Özge S. ÖZATEŞ GELMEZ

Kadının Bakım Emeğinin Evde Bakım Uygulaması Üzerinden Değerlendirilmesi Bir Karma Yöntem Araştırması: Ankara Mamak Örneği

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

48

2015

Aslıhan AYKARA

Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Bireylerin Yaşantılarının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Vedat İŞIKHAN

49

2015

Türken Çağlar

Türkiye Ve Almanya'da Karşılaştırmalı Yaşlı Bakım Model Ve Uygulamaları

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY

50

2015

Seda ATTEPE ÖZDEN

Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin Ailelerinin Bakım Verme Deneyimleri Ve Sosyal Destek İlişkilerinin Psikiyatrik Sosyal Hizmet Temelinde İncelenmesi

Doç. Dr. Tarık TUNCAY

51

2015

Gizem ÇELİK

Eşine Şiddet Uygulayan Hükümlü Erkeklerin Özellikleri Ve Toplumsal Cinsiyet Algıları

Prof. Dr. Vedat İŞIKHAN

52

2015

Oğuzhan ZENGİN

Çözüm Odaklı Kısa Terapi Yaklaşımına Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesinin Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Psikososyal Uyum Düzeylerine Etkisi

Doç. Dr. Tarık TUNCAY

53

2015

Melike TEKİNDAL

Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Feminist Grup Çalışması Deneyimi: Bir Karma Yöntem Araştırması

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

54

2015

Yaser A.F.SNOUBAR

Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslar Arası Öğrencilerin Sorunları Ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

55

2015

Talip YİĞİT

Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımı Bağlamında Ataerkil İdeoloji Ve Erken Evlilikler

Prof. Dr. Sunay İL

56

2016

Tuğba GÖRGÜLÜ

Denetimli Serbestlik Uygulamalarından Yararlanan Bireylerin Psikososyal Özelliklerinin İntihar Davranışına Etkileri

Prof. Dr. Vedat İŞIKHAN

57

2016

Meltem ORAL

Majör Depresyon Tanısı Almış Kadınlarda Kişilerarası İlişkiler Terapisi Yaklaşımına Dayalı Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması

Doç. Dr. Tarık TUNCAY

58

2016

Emma SAYGI DOĞRU

Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Kapsamında Sydv Aracılığıyla Yapılan Yardımların Etkinliği: Eskişehir Örneği

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

59

2016

Ural NADİR

Şiddetin Mağdurları Ve Tanıkları Olarak Kadınların Şiddet Deneyimleri

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

60

2016

Hicran ATATANIR

Türkiye’de Yoksulluk, Sosyal Yardım Ve Sivil Toplum: Hak Temelli Yaklaşım Açısından Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

61

2016

Hale Meriç KARABEKİR

Çocuk Refahı Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Savunuculuk Uygulaması: Bir Niteliksel Araştırma

Prof. Dr. Sunay İL

62

2016

Gözde BALTACI

Kadın Dostu Kentler Projesinin Freirean Yaklaşım Ve Makro Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları Üzerinden İncelenmesi

Doç. Dr. Sema BUZ

63

2016

Gökhan TOPÇU

Türkiye’deki Sosyal Politikanın Aile Merkezliliğine Babalık Tecrübesinden Bakmak:  Ankara Örneği

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA

64

2016

Sinan AKÇAY

Ruh Sağlığı Ve Erkeklik: Hegemonik Erkeklik Bağlamında Ruhsal Hastalığı Olan Erkeklerin Yaşam Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA

66

2017

ÖZGÜR ALTINDAĞ

Diyarbakır'da Yaşlı Olmak: İhtiyaç, Sorun Ve Hizmet Beklentileri

Doç. Dr. Sema BUZ

67

2017

BUĞRA YILDIRIM

Pediatrik Astım Hastalarına Bakım Veren Annelerin Psikososyal Özellikleri İle Astım Yönetimi Öz - Yeterlilikleri Arsındaki İlişkilerin İncelenmesi

Doç.Dr.Tarık TUNCAY

68 2017 SAYRA LOTFI

Meme Kanseri Hastası Yoksul Kadın Olmak: Başetme Ve Sosyal Destek Süreçlerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
69 2017 EDA BEYDİLİ GÜRBÜZ Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Annelik Deneyimleri: Şanlıurfa, Cihanbeyli Ve Çarşamba Örneğinde Bir Panel Araştırması Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRÖZ
70 2017 UMUT YANARDAĞ Türkiye'de Sivil Toplum Örgütlerinde Çalışan Sosyal Çalışmacıların Toplumla Sosyal Çalışmaları Deneyimleri Doç. Dr. Sema BUZ
71 2017 FİGEN PASLI

Cinsel İstismarın Yasal Sürecinin, Maruz Kalanlar, Ebeveynler Ve Profesyoneller Açısından Ekolojik Sistem Yaklaşımına Göre İncelenmesi

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA
72 2018 SERHAT TEK

Azınlıklarla Sosyal Hizmet: Türkiye'de Yaşayan Azınlıkların Toplumsallaşma Deneyimleri ve Sosyal Politika Gereksinimleri

Prof. Dr. Sema Buz
73 2018 ÇİĞDEM ADEMHAN TUNAÇ

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Şehit Eşlerinin Yaşam Deneyimleri

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA
74 2018 FİKRET YAMAN

Almanya'da Çocukları Koruma Altına Alınan Göçmen Ailelere Yönelik Koruma Hizmetlerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Tarık TUNCAY
75 2018 SEVAL BEKİROĞLU

Ekosistem Yaklaşımı Perspektifinden Ağır Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerin Sosyal İşlevselliğinin Karma Yöntem Tasarımı ile İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz DEMİRÖZ
76 2018 AHMET EGE

Ergenlerı̇n Sorunlarının ve Algıladıkları Sosyal Desteğı̇n Gelecek Beklentı̇lerı̇ne Etkı̇lerı̇nı̇n İncelenmesı̇: Altındağ Örneğı̇

Doç. Dr. Ercüment ERBAY
77 2018 GAMZE ERÜKÇÜ AKBAŞ

Şiddete Tanıklık Etmek: Kadın Cinayetleri Sonrası Geride Kalanlar

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı