Tezli Yüksek Lisans Tezleri

Tezli Yüksek Lisans Tezleri

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALINDAN MEZUN OLMUŞ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZLERİNİN LİSTESİ

SIRA NO

MEZUNİYET YILI

ADI SOYADI

TEZİN ADI

AKADEMİK DANIŞMAN

1

1985

ÇİĞDEM ARIKAN

Psikiyarik Sosyal Çalışma Ve Psikiyatrik Ortamda Ekip Çalışması

 Prof. Dr. NİHAL TURAN

2

1985

SUNAY İL

Bir Sosyal Hizmet Kurumu Olarak Aile Hizmet Kurumlarının Faaliyetlerine İlişkin Çalışma

Doç. Dr. NESRİN KOŞAR

3

1985

BÜLENT İLİK

Sosyal Hizmetler İl Örgütlerinin Etkililiğinin Artırılmasına Yönelik Bir Çalışma

Prof. Dr. SEMA KUT

4

1986

ÜMİT ONAT

Sosyal Hizmette Toplum Çalışması Yöntemi Ve Örnek Olay Çalışmaları

Prof. Dr. SEMA KUT

5

1987

Nilgün KÜÇÜKKARACA

Ankara’da 8 Hastanede 550 Vaka İle Yapılan Sosyal Kişisel Çalışma Uygulamasının Genel Ve Özel Değerlendirmesi Üzerine Bir Deneme

Prof. Dr.  NESRİN KOŞAR

6

1987

Kasım KARATAŞ

Gecekondu Ailelerinin Kentle Bütünleşmelerini Engelleyen Nedenler Ve Ortaya Çıkan Toplumsal Sorunlar(Korunmaya Muhtaç Çocuk Sorunu Nedeniyle Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Başvuran Gecekondu Aileleri Üzerine Bir Araştırma)

Doç Dr. Sevda ULUĞTEKİN

7

1988

Sultan ÇAMUR

Yaşlılıkta Yaşam Doyumunu Etkileyen Etmenler

 Prof. Dr. NİHAL TURAN

8

1989

Ramazan KOCABIYIK

Sosyal Hizmet Eğitiminde Mesleki Yönetim Ve Mesleki Yönetimde Değerlendirme Süreci

 Prof. Dr. NİHAL TURAN

9

1990

Hatice SARAL

Samsun Çocuk Yuvası Örneğinde Korunmaya Muhtaç Çocukların Davranış Sorunları Ve Sosyal Hizmetin Müdahale Yaklaşımı

DOÇ. DR. ERDEN ÜNLÜ

10

1990

Adem AKYÜREK

Aile Tedavisi Ve Sosyal Hizmet

 Prof. Dr. NİHAL TURAN

11

1990

Fatma YILDIZ

Ortaokul Öğrencilerinin Anne Babalarının Cinsellik Ve Cinsel Eğitim Konusundaki Tutum Davranış Ve Beklentileri

Prof. Dr.  SEMA KUT

12

1991

Nilay Oğultürk

Psiko-Sosyal Özellikleri İle Genelev Kadınları

Prof. Dr.  NESRİN KOŞAR

13

1992

UĞUR ÖZDEMİR

İsteyerek Düşük Yapan Kadınların Aile İşlevleri Ve Ruhsal Belirti Düzeylerinin Sistem Yaklaşımı İçinde Değerlendirilmesi

PROF.DR. SEMA KUT

14

1992

VELİ DUYAN

Ankara Hastanelerinde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulaması

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

15

1992

NURDAN DUMAN

Üç-Altı Yaş Çocuğunun Toplumsal Gelişiminde Kreş Ve Gündüz Bakımevi Öğretmeni İle Annenin Çocuk Yetiştirme Davranışları Ve Disiplin Tekniklerinin Çocuğun Toplumsallaşma Başarısına Etkisi

DOÇ.DR. SEVDA ULUĞTEKİN

16

1993

CENGİZ ÖZBESLER

Lepra(Cüzzam) Hastalarının Sosyal, Psikolojik Ve Ekonomik Sorunlarının Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi

DOÇ.DR. BERİL TUFAN

17

1993

Musa ikizoğlu

Demokratik Ve Otoriter Anababa Tutumlarının Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Üzerine Etkileri

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

18

1993

Vedat IŞIKHAN

Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

19

1994

Fatih ŞAHİN

Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Benlik Saygıları Üzerine Bir İnceleme

PROF. DR. BERİL TUFAN

20

1994

Özcan KARS

Çocuk İstismar Ve İhmalinin Nedenleri Ve Okul Başarısına Etkisi

Prof. Dr.  IŞIL BULUT

21

1995

Betül ALTUNTAŞ

Sosyal Haklar Açısından Çalışma Yaşamı

DOÇ. DR. ERDEN ÜNLÜ

22

1995

Ali Fuat BAYTURAN

Gencin Psiko-Sosyal Gelişimi Üzerinde Farklı Serbest Zaman Kuruluşlarının Etkileri Ve Gençlik Liderinin Etkileri

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

23

1995

Rıza GÖKLER

Yurtdışından Dönen İşçi Ailesinde Kadının Aile İçi Konumundaki Değişim

    PROF. DR.  SEVİL ATAUZ

24

1996

Zehra YELKEN

Anne Babaların 3-6 Yaş Dönemindeki Çocuğun Cinsel Gelişim Ve Cinsel Eğitim Konusundaki Bilgi Görüşleri

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

25

1996

Nalan UYSAL

2022 Sayılı Yasadan Aylık Alan Yaşlıların Gereksinimlerinin Karşılanmasında Etkili Olan Faktörler

PROF. DR. IŞIL BULUT

26

1996

ÖZLEM TOK

Koruyucu İle Hizmeti, Standartları Ve Ülkemizdeki Durum

ŞENER KOÇYILDIRIM

27

1997

BEHZET ASLAN

KURUM Bakımında Bulunan Korunmaya Muhtaç Çocukların Davranış Sorunları (Adana İlinde Bir Araştırma;)

BERİL TUFAN

28

1997

DİNÇER ASLAN

Ankara İlinde Hizmet Sektöründe Üç İşkolunda Çalışan 16 Yaşından Küçük Çocukların Özellikleri Ve Benlik Saygısı Düzeyleri

ERTAN KAHRAMANOĞLU

29

1997

CEMAL AKGÜN

Sosyal Hizmetlerin Kentsel Örgütlenmesi Ve İşleyişi (İstanbul Örneği)

İLHAN TOMANBAY

30

1998

GÜLCAN URHAN

Ceberal Palsy’li Çocuk Varlığının Aile İşlevlerine Etkisi Ve Sosyal Hizmetler

ÇİĞDEM ARIKAN

31

1998

HATİCE ACAR

Ankara’da Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Çalışan Üniversite Mezunu Evli Personelin Evlilik Dorumları

GÖNÜL ERKAN

32

1998

ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

Kurum Bakımı Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Sosyal Destek Sistemleri Ve Ruh Sağlığı Durumları

IŞIL BULUT

33

1998

SİBEL YILMAZ

Sokak Çocukları

SEVİL ATAUZ

34

2000

HÜSEYİN GÖVERCİN

Aile Ve Çevre Özellikleri Açısından Gaziantep Sokak Çocukları

ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

35

2000

GÜLSÜM ÇAMUR DUYAN

Aile İşevleri İle Ailenin Sosyal , Demografik Ve Ekonomik Nitelikleri Ve Yaşam Döngüsü Arasındaki İlişkiler

ERDEN ÜNLÜ

36

2000

İSMET GALİP YOLCUOĞLU

Toplam Kalite Yönetimine Geciş Süreci: Ankara’da SHÇEK Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Kuruluşlarında Bir Araştırma

İBRAHİM CILGA

37

2001

HALİT KUMTEPE

Ankara`Da Yaşayanların Engellilere Yönelik Tutumları

DOÇ.DR. ÇİĞDEM ARIKAN

38

2001

DENİZ SARIÖZ

Çalışan Çocukların Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Çalışma Koşullarının Benlik Saygısı Düzeylerine Olan Etkisi

PROF.DR. GÖNÜL ERKAN

39

2001

HALİT KUMTEPE

Ankara İlinde Yaşayanların Engellilere Yönelik Tutumları

DOÇ. DR. ÇİĞDEM ARIKAN

40

2001

ZİNNUR SARIÖZ

Farklı Yaşam Biçimlerini Sürdüren Yaşlıların Kimi Özelliklerinin Yaşam Doyum Düzeyine Etkisi

DOÇ. DR. ERTAN KAHRAMANOĞLU

41

2001

HATİCE YİĞİT

Alt Ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzey Ve Cinsiyet Açısından Ergenlik Dönemi Problemlerinin Karşılaştırılması

PROF.DR. GÖNÜL ERKAN

42

2001

SÜLEYMAN DEMİREL

Türkiye’de Rehalitasyon Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılmasında Sosyal Rehabilitasyonun Önemi Ve İşlevi

İBRAHİM CILGA

43

2002

ARZU İÇAĞASIOĞLU

Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri: Verilen Hizmetler Ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

PROF.DR. IŞIL BULUT

44

2002

FUNDA AYNALI

Gırtlak Kanserli Hasta Yakınlarının Hastanede Kalma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar, Durumluk Kaygı Düzeyleri Ve Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahalesi

DOÇ.DR. ÇİĞDEM ARIKAN

45

2002

GÜLER ALTINTAŞ

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Yönetim Süreçlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma A Comparative Research On Administration Processes İn The Social Service İnstitutions

PROF.DR. SEVİL ATAUZ

46

2002

HATİCE IŞIKHAN

Kanser Hastalarıyla Çalışan Sağlık Personelinin Ötanaziye İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

YRD.DOÇ.DR. SUNAY İL

47

2002

HAVA DENİZ TEMİR

Çocuğu Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Ailelerin Eğitim Sürecinden Kaynaklanan Sorunları Ve Beklentileri

PROF. DR. IŞIL BULUT

48

2002

İÇAĞASIOĞLU, Arzu

Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri, Verilen Hizmetler Ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

PROF. DR. IŞIL BULUT

49

2002

SAFİYE CABA

Deprem Bölgesinde Prefabriklerde Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Ve Beklentileri (Bolu Örneği

YRD. DOÇ. FİLİZ DEMİRÖZ

50

2002

SEMA BUZ

Türkiye'deki Sığınmacıların Üçüncü Bir Ülkeye Gidiş İçin Bekleme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

YRD. DOÇ. ÜMİT ONAT

51

2002

SENEM SARIOĞLU

Halkla İlişkiler Alanında Sosyal Hizmetlerdeki Mevcut Kaynaklar Ve Uygulamalar (SHCEK Örneğinde)

DOÇ. DR. ERTAN KAHRAMANOĞLU

52

2002

TUĞBA TALAY

Akademisyenlerin Üniversite Sisteminden Beklentileri, Sistemle İlgili Görüşleri Ve İş Streslerinin Belirlenmesi

DOÇ.DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

53

2002

FUNDA AYNALI

Gırtlak Kanserli Hasta Yakınlarının Hastanede Kalma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar, Durumluk Kaygı Düzeyleri Ve Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahalesi.

DOÇ. DR. ÇİĞDEM ARIKAN

54

2002

DENİZ TEMİR

Çocuğa Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Ailelerin Sorunları Ve Beklentileri

PROF. DR.IŞIL BULUT

55

2002

GÜLER ALTINTAŞ

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Yönetim Süreçlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma

YRD. DOÇ. DR. SUNAY İL

56

2003

LÜTFİYE MUTLUOĞLU

Türkiye'de Özürlülerin Çıraklık Eğitim Sisteminden Yararlanmaları Konusunda Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Odaları Özürlülere Yönelik Faaliyette Bulunan  Sivil Toplum Örgütleri Yöneticilerinin Görüş, Beklenti Ve Önerilerinin İncelenmesi

DOÇ.DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

57

2003

ELİF GÖKÇEARSLAN

Çocuk Yuvalarında Kışla Bakım Modeli İle Grupevi Bakım Modelinin Hizmet Kalitesi Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme Araştırması

Y.DOÇ.DR. ÜMİT ONAT

58

2003

PENPE GÜLNAZ MAKİNİZ

Orta Yaş Dönemindeki Bireylerin Kaygı Düzeyleri (Kamu Kuruluşu Örneği)

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

59

2003

TARIK  TUNCAY

Afetlerde Sosyal Hizmet: 17 Ağustos 1999 Marmara Ve 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce Depremleri Sonrasında Sosyal Hizmet Uzmanları Tarafından Gerçekleştirilen Mesleki Uygulamaların İncelemesi.

PROF. DR. BERİL TUFAN

60

2003

İSHAK AYDEMİR

Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları

DOÇ. DR. VELİ DUYAN

61

2004

BİLGE ÖNAL DÖLEK

Hükümlü Ailelerin Ekonomik Ve Psiko-Sosyal Sorunları Economic And Psycho-Social Problems Of The Families Of The Convicted

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

62

2004

BAYRAM ORAN

Engellilerin Siyasal Yaşama Katılım Sorunları

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

63

2004

GÜLSEN BİRCAN

Otistik Çocuğa Sahip Ailelerin Aile İşlevlerinin İncelenmesi Ezamination Of Family Functions İn Families With Autistic Children

 Y.DOÇ.DR. FİLİZ DEMİRÖZ

64

2004

HATİCE DEMET ALKULAK

Gençlerin Satanizm Ve Buna Bağlı İntihar Olaylarına Yaklaşımı

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

65

2004

MEHMET ZAFER DANIŞ

Yaşlıların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Evde Bakıma İlişkin Düşünceleri Home Care Needs And Views On Home Care Of The Elderly

Y.DOÇ.DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

66

2004

FATMA SAVAŞ SANDALCI

Aile İçinde Ve Dışında Uğredığı Cinsel İstismar Nedeni İle Korunma Altına Alınan Ve SHÇEK Kuruluşlarında Bakılan Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Korunma Süreçleri

DOÇ.DR. İBRAHİM CILGA

67

2004

NİLAY DEMİRÇİLER

Türkiye De Sığınma Alanında Çalışanların Görüş Ve Düşünceleri

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

68

2004

SERAP ARSLAN

Depremde Aile-Devlet İlişkileri, Politikaların Ve Uygulamaların Niteliği Üzerine Bir Araştırma

PROF.DR. SEVDA ULUĞTEKİN

69

2004

ZÜHAL YILMAZ

Çalışan Özürlüleri İş Yaşamında Karşılaştıkları Sorun Ve Bunları Etkileyen Etmenler

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

70

2004

ÖZGE TURAN

Boşanmış Ailede Yetişen Gençlerin Evlilikten Beklentileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

71

2005

Arzu ÇINGIR

Yaşamlarını Fuhuş Yaparak Kazanan Kadınların Psiko-Sosyal Nitelikleri, Sorunları Ve Çeşitli Kişi Ve Kuruluşlardan Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. VELİ DUYAN

72

2005

BURCU AKYUNAK ÖZDEMİR

Koroner Kalp Hastalarının Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler Factors Affecting Quality Of Life İn Patients With Coronary Heart Disease

DOÇ.DR. VELİ DUYAN

73

2005

HATİCE GÜZEL

Psikiyatrik Yardım Alan Ergenlerin Sosyal Destek Algıları Ve Bunu Etkileyen Etmenler

DOÇ. DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

74

2005

EMRAH AKBAŞ

Günümüz Halkevlerinin Çocuk Alanındaki Toplumsal Etkinliklerinin "Çocuk Sorunu" Kavramsal Çerçevesinde Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma -Ankara Örneği

 PROF.DR. SEVİL ATAUZ

75

2005

ERCAN SAYAR

Yetiştirme Yurtlarında Strese Yol Açan Faktörler Ve Ergenlerin Stresle Başaçıkma Tarzları

DOÇ.DR. VELİ DUYAN

76

2005

NERGİZ KÖMÜRYAKAN

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Aile Mahkemelerine İlişkin Bilgi, Görüş Ve Değerlendirmeleri

PROF. DR SUNAL İL

77

2005

SUNA ÖZKARA

Toplumun Koruyucu Aile Uygulamasına İlişkin Bilgi Görüş Ve Değerlendirmeleri

PROF. DR. SUNAY İL

78

2005

ÖNDER BETER

Türkiye’ye Gelen Sığınmacı Çocukların Sorunları Ve Bu Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

79

2005

ÖZNUR ÖZBEK GÜNİ

Kanserli Birey Ve Ailelerinin Sosyal Destek Algılarının Değerlendirilmesi

DOÇ. DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

80

2005

HATİCE GÜZEL

Psikiyatrik Yardım Alan Ergenlerin Sosyal Destek Algıları Ve Bunu Etkileyen Etmenler

DOÇ.DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

81

2006

SEMA BUZ

Türkiye'deki Sığınmacıların Üçüncü Bir Ülkeye Gidiş İçin Bekleme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Y.DOÇ.DR. ÜMİT ONAT

82

2006

CAFER ÇAY

Çalışan Kadınların İşyerinde Kadın İstismarı Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi

DOÇ. DR. VELİ DUYAN

83

2006

DENİZ HAYAT HAN

Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi: İstanbul İli Örneği

DOÇ. DR. VELİ DUYAN

84

2006

HAKAN ACAR

Sokak Çocuklarına Yönelik Hizmetlerin Değerlendirilmesi: Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Örneği

 DOÇ.DR. ERDEN ÜNLÜ

85

2006

Afife ERKAN SOFUOĞLU

Ergenlerdeki Şiddet Eğilimine Televizyonun Etkisi Ve Sosyal Hizmet Mücadelesi

PROF. DR. BERİL TUFAN

86

2006

GONCA POLAT

İç Göçün Çocuk Ruh Sağlığına Etkisi: Antalya İli Şafak Mahallesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

DOÇ.DR. SUNAY İL

87

2006

EMEK BARAN

Atatürk Çocuk Yuvası'nın Çevresindeki Hane Temsilcilerinin Kuruluşta Kalan Çocuklara İlişkinin Düşünce Ve Yaklaşımları

DOÇ.DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

88

2006

FERİDE PINAR İRDEM

Görme Engelli Gençlerin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

DOÇ.DR. KASIM KARATAŞ

89

2006

GONCA POLAT

İç Göçün Çocuk Ruh Sağlığına Etkisi: Antalya İli Şafak Mahallesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

DOÇ.DR. SUNAY İL

90

2006

ŞEYDA ŞENVER YILDIRIM

Ergenlerin Aile İçinde Şiddete Maruz Kalma Durumları Ve Aile İlişkilerinin Değerlendirilmesi

DOÇ. VEDAT IŞIKHAN

91

2006

MERAL GÖÇ

Ailelerin Psikososyal Sorunları Ve Aile Danışma Merkezi’nden Yararlanma Eğilimleri

DOÇ.DR. ERDEN ÜNLÜ

92

2006

SERAP GÜLER

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Değerlendirme Araştırması

DOÇ.DR. ERDEN ÜNLÜ

93

2006

ÖZGÜR ÖZTÜRK

Yoksulların Yaşam Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Ankara Çankaya İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Örneği

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

94

2006

İREM YENİOKATAN

Çevre Yerleşim Yeri Hanelerinin Yaşam Kalitesi Ve Kentsel Yaşama Katılımı (Etimesgut Örneği)

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

95

2006

AFİFE SOFUOĞLU ERKAN

Ergenlerdeki Şiddet Eğilimine Televizyonun Etkisi Ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

PROF.DR. BERİL TUFAN

96

2006

ÖZGE ÖZGÜR SAYAR

Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenler Arasında Şiddet Ve Sosyal Servis Görevlilerinin Şiddete Yönelik Uygulamaları

PROF.DR. BERİL TUFAN

97

2007

BAYRAM ORAN

Engellilerin Siyasal Yaşama Katılımı: Ankara Örneği

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

98

2007

ERCÜMENT ERBAY

Çocukluklarında Küçük Sanayi İşletmelerinde Çalışmış Yetişkinlerin Bu Çalışma Sürecini Nasıl Yorumladıkları Ve Çocuk İşçiliğine Bakışları Üzerine Bir Araştırma

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

99

2007

DİLEK DALYANOĞLU

Toplum Merkezi Hizmetlerinin Kadının Kente Uyum Sürecine Etkisi

 DOÇ. DR. ERDEN ÜNLÜ

100

2007

DENİZ GÜLEÇ GÜMÜŞ

Güvenlik Nedeniyle Zorunlu Göç Eden Kadınların Sosyal Hizmet İhtiyacı

PROF. DR. A. BERİL TUFAN

101

2007

DERYA KAYMA GÜNEŞ

Boşanma Sürecindeki Eşlerin Aile İçi İlişkileri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

 YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

102

2007

DİLEK DALYANOĞLU

Toplum Merkezi Hizmetlerinin Kadının Kente Uyum Sürecine Etkisi

DOÇ. DR. ERDEN ÜNLÜ

103

2007

ERCAN MUTLU

Hemodiyaliz Hastalarının Sosyo-Demografik Özellikleri, Sosyal Destek Kaynakları Ve Hastalık Sürecinin Benlik Saygısına Etkisi

 DOÇ. DR. VELİ DUYAN

104

2007

M. MELİS ACAR

Yetişkin Kanser Hastalarının Kansere Tepkileri

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

105

2007

MURAT ERKOYUNCU

Boşanma Sürecindeki Bireylerin Mevcut Ve Kök Aile Yaşamlarına İlişikin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

PROF.DR. SUNAL İL

106

2007

REYHAN ATASÜ TOPÇUOĞLU

Türkiye’deki İnsan Ticareti Mağduru Kadınların Sosyal Hizmet Gereksinimleri

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

107

2007

SEMRA SARUÇ

Kadın Hastalıkları Ve Doğumevi Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Yatan Hastaların Hasta Hakları Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi: Ankara Örneği

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

108

2007

ÇAĞRI SEVİN

Sosyal Yardımda Etik Boyut: Ankara İlinde Sivil Toplum Kuruluslarından Sosyal Yardım Alan Gençler Örneği

Doç. Dr. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

109

2007

ÖZGÜR ALTINDAĞ

Sosyal Yardım Sisteminin Çalışanların Gözüyle Değerlendirilmesi (Ankara Örneği)

YRD. DOÇ. FİLİZ DEMİRÖZ

110

2008

CEREN SUNTEKİN

Roman Çocukların Gözüyle Ailelerin İşlevselliği: Tarlabaşı Örneği

PROF. DR. VELİ DUYAN

111

2008

ASLIHAN BURCU ÖZTÜRK

Kentteki Çocuk Yoksulluğu: Keçiören Örneği

DOÇ. DR. SUNAY İL

112

2008

A. DENİZ ERGÜDEN

Sosyal Dışlanma Açısından Bedensel Engelli Bireylerin Yaşantılarının İncelenmesi

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

113

2008

FUAT LÜLE

Engelli Bireye Sahip Yoksul Ailelerin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Bu Sorunlarla Başaçıkma Tarzları

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

114

2008

HAYRULLAH MURAT SOYTÜRK

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük: Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi Örneği

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

115

2008

ERGİN YAMAN

Çeşitli Meslek Elemanlarının Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununa İlişkin Görüşleri: Ankara Ve İstanbul İlleri Örneği

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

116

2008

ŞEBNEM AVŞAR KURNAZ

Yoksullukla Mücadelede Şartlı Nakit Transferi Programının Değerlendirilmesi Keçiören Örneği

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

117

2009

ÖZGE SANEM ÖZATEŞ

Sosyal Hizmet Uzmanlarının `Aileye Dönüş Ve Aile Yanında Destek Projesi'nin Uygulama Sürecine İlişkin Değerlendirmeleri

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

118

2009

FİLİZ OSAN

Çalışan Çocukların İstismarı: Mobilya İşkolu Örneği

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

119

2009

AYSUN HARTEVİOĞLU

Ortaöğretim 9. Ve 10. Sınıfa Devam Eden Ergenlerin Madde Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum Ve Davranışları: Bir Özel Okul Örneği

PROF. DR. GÖNÜL ERKAN

120

2009

BURCU HATİBOĞLU

Yoksul Ailelerle Sosyal Hizmet: Sokakta Çalışan Çocuklar Örneği

 PROF. DR. BERİL TUFAN

121

2009

ÖZGE SANEM ÖZATEŞ

Sosyal Hizmet Uzmanlarının `Aileye Dönüş Ve Aile Yanında Destek Projesi'nin Uygulama Sürecine İlişkin Değerlendirmeleri

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

122

2009

BÜLENT ŞEN

Evlenmek Üzere Başvuruda Bulunan Bir Grup Nişanlı Çiftin Evlilik Ve 'Evlilik Öncesi Çift Eğitimi'ne İlişkin Bilgi, Görüş Ve Değerlendirmeleri'

PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN

123

2010

HALE MERİÇ KARABEKİR

Yetiştirme Yurtları Örneğinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Değerlerini Mesleki Uygulamalarına Aktarışı

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

124

2010

CİHANGİR ÖZCAN

Bir Devlet Hastanesi Örneğinde Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi

DOÇ. DR. HAKAN ACAR

125

2010

ASLIHAN AYKARA

Kaynaştırma Eğitimi Sürecindeki Bedensel Engelli Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler Ve Okul Sosyal Hizmeti

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

126

2010

DİLEK KURNAZ ÖZDEMİR

Ortopedik Engelli Kadınların Sorun Ve Beklentileri: Tuzla İlçesi Örneği

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

127

2010

MURAT GEZGİN

Suça Sürüklenen Ergenlerde Denetim Odağı: İzmir Örneğinde Bir Çalışma

DOÇ. DR. YÜKSEL BAYKARA ACAR

128

2010

EYLEM CERTEL

Gençlik Ve Sosyal Gelişim: Gençlik Örgütlerine Katılan Gençlerle Bir Araştırma

DOÇ. DR. İBRAHİM CILGA

129

2010

NALAN ANTMEN

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Aile Merkezli Hizmetlerin Değerlendirilmesi: Ankara Yenimahalle Örneği

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

130

2010

FİKRET YAMAN

Bakıcı Annelerin Sosyo-Ekonomik Ve Çalışma Yaşamlarına İlişkin Özellikleri: Ankara İli Örneği

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

131

2010

GÖKTAN KOÇYILDIRIM

Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Çocuk Teslimine Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrası Uygulamaları

DOÇ. DR. SUNAY İL

132

2010

EBRU ÇAM KÖKER

Sosyal İnceleme Ve Mesleki Raporlarda Suça İtilen Çocuklar: Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Örneği

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN AKTAŞ

133

2010

HACER TAŞKIRAN

Kanserli Bireylerde Algılanan Sosyal Desteği Etkileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Örneği

DOÇ. DR. SUNAY İL

134

2010

ŞEBNEM AVŞAR KURNAZ

Yoksullukla Mücadelede Şartlı Nakit Transferi Programının Değerlendirilmesi Keçiören Örneği

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

135

2010

FİKRET YAMAN

Bakıcı Annelerin Sosyo-Ekonomik Ve Çalışma Yaşamlarına İlişkin Özellikleri: Ankara İli Örneği Socio-Economic And Working Life Characteristics Of Childminders: The Case Of Ankara Province

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

136

2010

GÖZDE BALTACI

Aile Danışmanlığı Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Evli Kadınların Nitelikleri

DOÇ. DR. İBRAHİM CILGA

137

2010

HALE MERİÇ KARABEKİR

Etiştirme Yurtları Örneğinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Değerlerini Mesleki Uygulamalarına Aktarışı

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

138

2010

DUYGU YILDIRIM

Türkiye’de Bulunan Geç Adölesan Dönemindeki Sığınmacıların Psiko-Sosyal Sorunları Ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

PROF. DR. SEVİL ATAUZ

139

2010

ELVAN ATAMTÜRK

Aile Mahkemeleri Uygulamalarında Yaşanan Sorunların Aile Mahkemesi Uzmanlarının Tükenmişlik Düzeylerine Ve İş Doyumlarına Etkisi

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

140

2010

MURAT GEZGİN

Suça Sürüklenen Ergenlerde Denetim Odağı: İzmir Örneğinde Bir Çalışma

DOÇ.DR. YÜKSEL BAYKARA ACAR

141

2010

NALAN ANTMEN

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Aile Merkezli Hizmetlerin Değerlendirilmesi: Ankara ? Yenimahalle Örneği

DOÇ. DR. KASIM KARATAŞ

142

2011

MELİKE TUNÇ

Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Etmenler: Yenimahalle İlçesi Örneği

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

143

2011

SEDAT YAĞCIOĞLU

Modern Çocukluk Paradigmasına Eleştirel Yaklaşımla Toplumsal Gösterilere Katılan Çocuklar Üzerine Bir Araştırma

DOÇ.DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

144

2011

AYŞE ÖZADA

Annelerin Gözüyle Tutuklu Hükümlü Çocukların Suça Yönelme Nedenleri

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

145

2011

VERDA ALDEMİR

Çocuk Koruma Kanunu'nun Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Uygulanmasına İlişkin Bir Değerlendirme

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

146

2012

DENİZ ZEYTİNOĞLU

Cezaevindeki Kadınların "Annelik" Deneyimleri: Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖNTAŞ

147

2012

NURAN DUMAN

Organ Nakli Sürecinde Organ Vericilerini (Donörü) Etkileyen Faktörler Ve Sosyal Hizmet

DOÇ. DR. TARIK TUNCAY

148

2012

NÜKTE ASLAN

Tedavi Ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Altında Bulunan Bireylerin Aile Yapıları Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki

DOÇ DR. SEMA BUZ

149

2012

TUBA YÜCEER

Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerin Evlilik Uyumları

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

150

2013

Gamze ERÜKÇÜ

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyden Gelen Ergenlerin Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

PROF.DR. Vedat IŞIKHAN

151

2013

FULYA AKGÜL GÖK

Evli Kadın Ve Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle İlgili Algılarının Aile İşlevlerine Yansıması

PROF. DR. SUNAY İL

152

2013

SEÇKİN ÖZÇETİN

Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

153

2013

İLKAY BAŞAK ADIGÜZEL

Erasmus Programına Katılan Gençlerin Türkiye'deki Ve Gittikleri Ülkelerdeki Gençlere Ve Gençlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri

PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN

154

2014

ŞEHRAZAT ASLANYÜREK ZORLU

Denetimli Serbestlik Uzmanlarının Tükenmişlik Düzeyleri

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

155

2014

AYSEL NASİROVA

Şartlı Mültecilerin Yerel Halka Yönelik Düşünceleri: Afyonkarahisar Örneği

PROF. DR. İLHAN TOMANBAY

156

2014

CEYHUN HÜSEYNOV

Azerbaycan’da Sosyal Yardım Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Örgütlerinin Profili Ve Verdiği Yardımların Değerlendirilmesi

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

157 2014 ÇAĞIL ÖNGEN Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ankara İli Örneği PROF. DR. SUNAY İL

158

2015

MEHMET SERKAN DEMİRCİ

Toplumsal Cinsiyet Açısından Yeniden Evlenmeler : Kadın Ve Erkekler Gözünden  Niteliksel Bir İnceleme

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

159

2015

ÖZKAN ÖZTÜRK

Üniversite Mezunu Kadınların İşsizlik Süreçlerinin Değerlendirilmesi

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

160

2015

SAKİNE ÇİĞDEM KOÇ

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sorun Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

161

2015

AZİZ SÖĞÜTLÜ

Çocuk Refah Alanında Çalışan Personelin Sevgi Evleri Modeline Yönelik Değerlendirmeleri

PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN

162

2015

TURAJ MAMMADOV

Sosyal Hizmet Merkezlerinin Verdiği Hizmetlerin Çocuk Hakları Ve Sosyal Hizmet Bakış Açısından Değerlendirilmesi

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

163

2016

SERAP GÜN

Etnikleşen Yoksulluk: Çingeneler/Romanlar Örneği

DOÇ. DR. SEMA BUZ

164

2016

SEMRA ÖZKAN

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Uygulamalarında Karşılaştığı Güçlükler Ve Süpervizyon Gereksinimi

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

165

2016

CANSU ÇELİK

Komşuların Çocuk Evlerine İlişkin Değerlendirmeleri

DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY

166

2016

GİZEM KARABUDAK

Lösemili Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşantıları Ve Gelecek Beklentileri

Prof Dr. İBRAHİM CILGA

167

2016

ZEHRA TORTOP

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçları

PROF. DR. SUNAY İL

168

2016

EMİNE ASLAN

Ankara Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evlerinde Çalışan Bakım Elemanları Ve Çocuk Evi Sorumlularının İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri

DOÇ. DR. ERCÜMENT ERBAY

169

2016

MEHMET CAN AKTAN

Türkiye’de Okul Sosyal Hizmetinin Yapılandırılmasına İlişkin Nitel Araştırma: Sorunlar, Gereksinimler Ve Çözüm Önerileri

DOÇ. DR. REYHAN ATASÜ TOPÇUOĞLU

170

2016

ZÜLAL EROĞLU

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlarda Psikososyal Destek Hizmeti Alan Çocukların Bu Hizmete İlişkin Algıları

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

171

2016

GÖRKEM KELEBEK

Aile İçi Şiddete Maruz Kalarak Boşanmış Kadınların Yaşam Deneyimleri

DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN

172

2016

DERYA TANRIVERDİ

Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanlarının Mobbing Deneyimleri Ve Mobbingin Bireyler Üzerindeki Psikososyal Etkileri

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

173

2017

EREN DERAN

Çocuk Refahı Alanında Çalışan Meslek Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Tutumları Ve Görüşleri

DOÇ.DR.SEMA BUZ

174

2017

YUNUS SERHAT ÇAYIR

Evde Bakım Hizmeti Veren Kadınların Sorunları:Eskişehir Örneği

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA

175

2017

ABDÜLKADİR KARABULUT

Ortopedik Engelli Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Bir Çalışma

DOÇ.DR.SEMA BUZ

176

2017

SEZEN SONER

Alzheımer Hastalık Sürecinin Bakım Veren Üzerine Etkisi

PROF.DR. VEDAT IŞIKHAN

177

2017

MİLANCA VİEİRA CA

Gine-Bissau'da Sokakta Çalışan Çocuklar : Bissau Örneği

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

178

2017

DİLARA MELEK SARIALTIN

Kurum Bakımındaki Çocuklara İlişkin Sistemin Sosyal Refah Çalışanları Gözüyle Değerlendirilmesi

DOÇ.DR.SEMA BUZ

179 2017 GÖKHAN YANAR Cinsel İstismara Maruz Kalan Çocukların Sosyo-Demografik Ve Ekonomik Özelliklerinin Travma Sonrası Tepkilerine Etkilerine Niteliksel Bir Bakış. DOÇ. DR. SEMA BUZ
180 2017

RAZİEH GHANBARY

Hacettepe Üniversitesi'nde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Profili, İhtiyaçları Ve Sorunları

DOÇ. DR. ERCÜMENT ERBAY
181 2017

ELMAS AKIN

Adsız Alkoliklerin Ayıklık Sürecine İlişkin Anlatılarının Güçlendirme Temelinde Değerlendirilmesi

DOÇ. DR. ERCÜMENT ERBAY
182 2017

GÜLSÜM EGE

Çocukları İçin Bakım Tedbiri Talep Eden Ebeveynlerin Sorun Ve Gereksinimlerinin Ekosistem Yaklaşımı Temelinde İncelemesi

DOÇ. DR. TARIK TUNCAY

183 2017

MERYEM DANIŞMAZ SEVİN

İkinci Kez Amatem'de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Madde Kullanımına İlişkin Yaşam Deneyimleri

DOÇ. DR. ERCÜMENT ERBAY
184 2017

AYŞE TAŞ

Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Çocuk İhmal Ve İstismarı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

PROF. DR. İBRAHİM CILGA

185 2017

FATİH MEHMET ATAK

MS Hastalarının Yaşam Kalitesi:Karşılaştıkları Güçlükler Ve Hak Kayıplarına İlişkin Bir Değerlendirme

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

186 2017

GAMZE YÜKSEL

Çocuk Bakım Elemanlarının Bazı Özellikleri İle Sosyal Sorun Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Amasya Çocuk Evleri Örneği

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

187 2017

HATİCE KÜBRA DOĞANCI

Kaçarak Evlenen Kadınların Kök Aile İlişkilerinin Ve Kaçarak Evlenme Deneyimlerinin Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımı Temelinde İncelenmesi:Düzce İli Örneği

DOÇ. DR. TARIK TUNCAY

188 2017

BETÜL TAMKOÇ

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) Hizmetinden Yararlanan Çocukların Özelliklerinin İncelenmesi Ve Hizmet Sürecinin Değerlendirilmesi

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ

189 2017

FERHAT TOPER

Huzurevinde Kalan Yaşlıların Algılanan Duygusal İstismar Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi: Çankırı Örneği

PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN

190 2017 TAHİR GÜNEŞ

Türkiye'de Halk Sağlığı Sosyal Hizmetinin Uygulayıcıların Gözünden İncelenmesi

DOÇ. DR. TARIK TUNCAY

191 2017

MEHMER BAŞÇILLAR

Malul Terör Gazilerinin Sosyal Destek Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

PROF. DR. KASIM KARATAŞ

192 2017 ASIMA SHABANOVA Aile Danışmanlığı Alanında Çalışan Uzmanların Bu Alana İlişkin Görüş ve Önerileri PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN
193 2018 KAMİL ATEŞ

Madde Bağımlılarının Sosyal Rehabilitasyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü-Bursa İli Örneği

DOÇ. DR. TARIK TUNCAY
194 2018 SELMA MUSANOVİC

Eşleri Cezaevinde Bulunan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Başa Çıkma Becerileri: Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi Örneği

YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ
195 2018 MADINA MUSSATAYEVA

Alt Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Kadınların Evlilik Doyumu İle Aile İşlevlerinin İncelenmesi

DOÇ. DR. TARIK TUNCAY
196 2018

SERMIN ARSLAN

Boşanmanın Lise Ögrencılerı Üzerındekı Etkısının Okul Sosyal Hızmetı Bakıs Açısıyla Incelenmesı: Sıncan Örnegı

PROF. DR. KASIM KARATAŞ
197 2018

ABDISAMAD SHEIKH ABUKAR ISACK

Sosyal Hizmet Lisans Eğitiminde Kültüre Duyarli Müfredat Geliştirme: Somali Örneği

PROF. DR. SUNAY İL
198 2018

HATİCE ŞİMŞEK

Kadın Konukevinde Kalan Şiddet Mağduru Kadınların Yaşam Planlarının Niteliksel Olarak Araştırılması: Eskişehir Örneği

PROF. DR. SUNAY İL
199 2018

AYŞE ŞEYMA TURGUT

Türkiye'deki Kurum Bakımında Büyümüş Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık (Yılmazlık) Düzeylerinin İncelenmesi

PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN
200 2018 UĞUR ATALAR

Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Alan Çocukların Okul ile İlişkilerini Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörlerin İncelenmesi: Kahramanmaraş Hatice Tanrıverdi Sosyal Hizmet Merkezi Örneği

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
201 2018 SARA NİLGÜN ALDOĞAN

Sosyal Hı̇zmet Uzmanlarının Etı̇k Karar Verme Sürecı̇nı̇ Etkı̇leyen Faktörlerı̇n İncelenmesı̇

PROF. DR. TARIK TUNCAY
202 2018 MURAT ÖZ

Yoksul Alı̇lelerde Kadına Yönelı̇k Eş Şı̇ddetı̇ ve Şı̇ddetı̇ Etkı̇leyen Faktörler

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
203 2018 BERCESTE İLTER

Sı̇gara ve Alkol Kullanımı Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Sosyal Destek Algısı: Gerede Örneğı̇

DR. UĞUR ÖZDEMİR
204 2018 SERMİN ASLAN

Boşanmanın Lı̇se Öğrencı̇lerı̇ Üzerı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇nı̇n Okul Sosyal Hı̇zmetı̇ Bakış Açısıyla İncelenmesı̇: Sı̇ncan Örneğı̇

PROF. DR. KASIM KARATAŞ
205 2018 MERVE KAVAK

Kerdı̇ ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtlarda Kalan Ünı̇versı̇telı̇ Gençlerı̇n İhtı̇yaçları ve Uyum Sorunları: Bı̇r Nı̇tel Araştırma Örneğı̇

PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN
206 2018 ŞEYMA KARAKAYA

Boşanmanın Çocukların Benlı̇k Saygısı ve Sosyal Sorun Çözme Becerı̇lerı̇ne Etkı̇sı̇: Denı̇zlı̇ Örneğı̇nde Karşılaştırmalı Bı̇r Çalışma

PROF. DR. KASIM KARATAŞ
207 2018 CEZMİ ERVÜZ

Çocuk Evlerı̇ Sı̇tesı̇nde Kalan Ergenlerı̇n Psı̇ko-sosyal Sorunları ı̇le Saldırganlık ve Öfke Düzeylerı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
208 2018 NAZLI GİZEM YILDIRIM LGBT Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Deneyimleri ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri : Gökkuşağı Aile Grubu Örneği PROF. DR. SEMA BUZ
209 2018 ÖZLEM GÖZEN

Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Koruyucu-Önleyici Boyutun Değerlendirilmesi

PROF. DR. SEMA BUZ
210 2018 RUKİYE İNEKCİ

Serebral Palsili Çocuğa Sahip Annelerin Annelik Algılari

PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN
211 2018 YEŞİM ÖĞÜTCÜ

Çocuk Destek Merkezlerinde Kalan 12-18 Yas Arası Kız Çocuklarının Algıladıkları Sosyal Destek ve Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: İç Anadolu Örneği

DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
212 2018 ÇİĞDEM CANATAN

Evli veya Bosanmış Ebeveyne Sahip Olan, 11-14 Yaş Arasındaki Çocukların Bağlanma Stilleri ve Sosyal Fobi Düzeyleri Arasındaki İlişki

PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN

         
         

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı