Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programları

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BOLOGNA DERS BİLGİ PAKETİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM TABLOSU

pdf belgesi

word belgesi

Genel Bilgiler

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü altında yürütülecek olan İkinci Öğretim Tezsiz Sosyal Hizmet Yüksek Lisans programının en güçlü yönü eğitim kadrosu ve yıllardır lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde öncü olmasıdır. Ayrıca öğrencilerin, Enstitü kapsamında yer alan diğer programlardan ders seçebilme olanakları ve seçmeli ders sayısının fazla olması nedeniyle öğrencilerin ilgi duydukları sosyal hizmet alanında (tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, ailelerle sosyal hizmet, çocuk ve gençlerle sosyal hizmet) uzmanlaşma imkânına sahip olması programın en yenilikçi ve avantajlı yönünü oluşturmaktadır.

Amaç ve Kazanımlar

Bu program çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, suçlular gibi toplumun dezavantajlı bireyleri ve grupları ile çalışmanın yanı sıra aile gibi gruplarla ve toplumla çalışma; toplumdaki bireyleri ve grupları etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik olgu ve olayların nedenlerini anlama, bilimsel bilginin kullanılarak birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeylerinde arzu edilen değişimlerin sağlanması ile ilgili uygulama/müdahaleye yönelik öğrenme süreçlerini içermektedir.
Ayrıca Sosyal Hizmet İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kişilerde çoğulcu ve demokratik toplum içinde var olabilmek için gerekli olarak kabul edilen kendi farkındalıkları ve becerilerini geliştirebilecek bir perspektif sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirirken, toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını da gözetmeyi önemsemektedir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde ele alınabilecek olan bu perspektif ile toplumsal yaşam içindeki karmaşıklık, eşitsizlik gibi sorunların olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir. 
Toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin itici gücü olarak ortaya çıkan bu programın, 21. yüzyılda toplumsal refah ve eşitliğin arttırılmasına, toplumsal barışın ve güvenin korunmasına, toplumsal duyarlılığın arttırılmasına sağlayacağı katkı açısından da gerekli olduğu düşünülmektedir.
Disiplinlerarası bir nitelik gösteren Programa kayıtlı olan öğrenciler üç dönemi kapsayan eğitim süreci sonrasında meslek alanında istihdam ve terfi olanağı sağlayabilecek olan bir Sosyal Hizmet alanında Bilim Uzmanı diplomasına sahip olacaklardır.

Öğrenci Kabul Koşulları

 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde öngörülen şartları yerine getirmiş olmak.

 • Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı (İkinci Öğretim), sosyal hizmet ve sosyal, beşeri ve idari bilimler lisans programlarından mezun olmuş olan adaylara açık bir programdır.

 • Programa girişte ALES ve YABANCI DİL koşulu yoktur.

Programa sosyal hizmet lisans programları mezunları haricinde kabul edilen öğrencilerin, sosyal hizmet temel bilgi ve becerisi ile donatıldıktan sonra daha ileri seviyede verilen derslere uyum sağlamaları planlanmaktadır.

Mezun Olabilmek için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ve Alınması Gerekli Zorunlu ve Seçmeli Dersler

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 33 krediden az olmayan, ikisi zorunlu (dönem projesi ve sosyal hizmet semineri) ve kalanı seçmeli (10 ders) olmak üzere toplam en az 12 dersten oluşur. Avrupa kredi transferi sistemine göre ise bu program, en az 90 kredilik dersten oluşur.

 • Program en çok üç yarıyıl sürelidir.

 • Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Öğrenci programdan sosyal hizmetin sağlık alanında uzmanlaşmaya dönük olarak yararlanmak istediğinde diğer seçmeli temel derslere ve zorunlu derse ek olarak:

 • Karşılaştırmalı Sağlık Politikaları ve Hizmetler,
 • Psikiyatrik Sosyal Hizmet
 • Tıbbi Sosyal Hizmet
 • Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
 • Kanser ve Sosyal Hizmet

Derslerini (5 ders) alabilir.
Öğrenci programdan sosyal hizmetin aile refahı alanında uzmanlaşmaya dönük olarak yararlanmak istediğinde diğer seçmeli temel derslere ve  zorunlu derse ek olarak:

 • Ailelerle Sosyal Hizmet
 • Karşılaştırmalı Aile Politikaları ve Hizmetler
 • Aile Kuramları
 • Ailede Şiddet ve Sosyal Hizmet
 • Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet
 • Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet
 • Aile Arabuluculuğu

Derslerini (7 ders) alabilir.
Öğrenci programdan sosyal hizmetin çocuk ve gençlik refahı alanında uzmanlaşmaya dönük olarak yararlanmak istediğinde diğer seçmeli temel derslere ve zorunlu derse ek olarak:

 • Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet
 • Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Hizmetler
 • Çocuk İhmali ve İstismarı ve Sosyal Hizmet
 • Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet
 • Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmet
 • Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar ve Sosyal Hizmet

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BOLOGNA DERS BİLGİ PAKETİ word belgesi        pdf belgesi

Ders İzlenceleri ilgili linke tıklayınız

AKTS Bilgi Paketi Tezsiz Yüksek Lisans Ders Kataloğu için ilgili linke tıklayınız

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bologna Ders Listesi tıklayınız

Tezsiz Yüksek Lisans Arşivi için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı