Yandal

YANDAL PROGRAMI

Sosyal Hizmet Bölümü Yandal Programı’nın amacı, üniversitemizin lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin dayandığı bu kavramsal temellere ve uygulamalara ilişkin kavrayışlarına katkıda bulunmaktır.

2017-2018 AKADEMİK YILI BAŞVURU TAKVİMİ

2017-2018 Bahar Dönemi Yandal kontenjanı 2 kişi olarak belirlenmiştir. Başvurular, güz dönemi not işlemlerinin kesinleşmesinin ardından 29 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye Sosyal Hizmet Bölümü Yandal sekmesi üzerinden ulaşılabilmektedir. 29.12.2017 

GÜZ DÖNEMİ İÇİN:

Güz yarıyılı Yandal kontenjanlarının açıklanması

14 Ağustos 2017

Güz yarıyılı Yandal son başvuru tarihi

29 Ağustos 2017

Güz yarıyılı Yandal değerlendirme ve sonuçların ilanı (Not: İlgili birimler tarafından ilan edilir.)

15 Eylül 2017

 

BAHAR DÖNEMİ İÇİN:

Bahar yarıyılı Yandal kontenjanlarının açıklanması

29 Aralık 2017

Bahar yarıyılı Yandal son başvuru tarihi

2 Şubat 2018

Bahar yarıyılı Yandal değerlendirme ve sonuçların ilan (Not: İlgili birimler tarafından ilan edilir.)

16 Şubat 2018

 

Yandal-Çift Anadal Açan Bölümler Listesi İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=digerdal&dir=&file=20170714_yandal_ciftAnadal_acan_bolum_listesi&filetype=html&submenuheader=7

BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

Yandal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir (Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi Madde 7):

a) Yandal programının kontenjanları ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kontenjanlar, koşullarıyla birlikte (son başvuru tarihi ve sonuçların ilan edilmesi v.b.) ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar tarafından en geç akademik takvimde belirtilen ders dönemi bitiş tarihinden önce kendi internet sayfalarından üniversite öğrencilerine duyurulur.

b) Başvurular, anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 6 ncı yarıyılı başında yapılabilir.

c) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar:

- Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,

- Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.

d) Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye/yüksekokula/konservatuara başvururlar. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), yandal programını açan fakülte/yüksekokul/konservatuar tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula/konservatuara ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.

PROGRAM TAMAMLAMA KRİTERLERİ:

Sosyal Hizmet Bölümü Yan Dal Programı’nı bitirebilmek için öğrencilerin 13’ü zorunlu, 11’i seçmeli olmak üzere toplam 24 kredilik  (28 AKTS) dersi başarıyla tamamlamış olması gerekir. Başvurular, Anadal Lisans Programı’nın en erken 3 üncü ve en geç 6 inci yarıyılın başında yapılabilir.

- Koordinatörlükçe yapılan değerlendirmeler sonucu programı başarılıyla tamamladığı saptanan öğrencilerin sertifikaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve öğrenciye verilir.

* Anadalından mezun olamayan öğrenci yan dal programında da başarısız sayılır.

* İki dönem izinsiz yan dal programında ders yüklenmeyen öğrencinin kaydı programdan silinir.

 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERİN ALABİLECEKLERİ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)

KODU

ADI

TPK

ECTS

KREDİSİ

SHO 151

Sosyal Hizmete Giriş

3 0 3

5

SHO 213

Sosyal Sorunlar

2 0 2

3

 

SEÇMELİ DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)

KODU

ADI

TPK

ECTS

KREDİSİ

SHO 125

Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme

1 2 2

4

SHO 203

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

4 0 4

4

SHO 217

Sosyal Hizmet Araştırması I

2 0 2

4

SHO 226

Sosyal Hizmet Mevzuatı I

2 0 2

4

SHO 311

Sosyal Hizmet Kuramı II

4 0 4

4

SHO 317

Sosyal Hizmet Yönetimi

4 0 4

5

SHO 413

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 471

Adli Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 417

Sosyal Hizmet Uygulamaları I

1 18 10

14

SHO 479 

Göçmen ve Sığınmacılarla SH

2 0 2

4

SHO 370

Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve SH

2 0 2

4

SHO 372 

Afetlerde Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 477

  Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 378

  Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 379

Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri

2 0 2

4

SHO 381

Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri

2 0 2

4

 

BAHAR DÖNEMİ

ZORUNLU DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

KODU

ADI

TPK

ECTS

KREDİSİ

SHO 224

Sosyal Hizmet Kuramı I

4 0 4

4

SHO 204

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

4 0 4

4

 

SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

KODU

ADI

TPK

ECTS

KREDİSİ

SHO 108

Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

2 0 2

4

SHO 218

Sosyal Hizmet Araştırması II

3 0 3

3

SHO 320

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

2 0 2

3

SHO 377

Ailelerle Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 473

Engellilerle Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 344

Sosyal Hizmette Etik İlk. ve Değer. Sor.

2 0 2

3

SHO 348

Sosyal Hizmet Kuramı III

4 0 4

4

SHO 375

Yaşlılarla Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 374

Endüstriyel Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 475

Okul Sosyal Hizmeti

2 0 2

4

SHO 383

Toplumsal Kal. Ve Sosyal Hizmet

2 0 2

4

SHO 238

Demografi

2 0 2

4

SHO 240

Karşılaştırmalı Sosyal Ref. Mod.

2 0 2

4

SHO 373

Gençlerle Sosyal Hizmet

2 0 2

4

 

* Daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesini inceleyiniz.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 (06/03/2013 tarihli ve 2013-98 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergede değişiklik yapan düzenlemeler 21.12.2016 tarih ve 2016-342 sayılı Senato Kararı ile yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen ilgili linki inceleyiniz:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=05_2_yandal_yonergesi&filetype=html&submenuheader=4    Erişim Tarihi: 12.10.2017)

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullar ile Devlet Konservatuvarı bünyesinde yandal programı açılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri bünyesinde yürütülen yandal programları dışında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülen yandal programında uygulanacak olan usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

a) İlgili bölüm: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarında lisans düzeyinde diploma programı yürüten ve yandal programı açan bölüm, anabilim/anasanat dalını,

b) İlgili Kurul: Yandal anadal programı açan Hacettepe Üniversitesine bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu ve Devlet Konservatuvarında Konservatuvar Kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Yandal anadal programı açan Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ç) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

d) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesine bağlı yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

ı) Yandal programı: Hacettepe Üniversitesinde bir lisans diplomasına kayıtlı olan öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yandal sertifikası alabilmesini sağlayan programı

ifade eder.

Programın Açılması

MADDE 5 – Yandal programı ilgili bölümün başvurusu üzerine, ilgili Kurulun kararı ve Senato'nun onayı ile açılır. Yandal programı, programı açan bölümle öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programını yürüten bölümün işbirliği ile yürütülür.

Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve kredileri ilgili bölümün ve ilgili kurulun önerisi üzerine Senato'nun onayı ile belirlenir.

Yandal programının ders kredi miktarı, programı açan bölümün mezuniyeti için gerekli kredi miktarının %10’undan az olamaz.

Programın Uygulanması

MADDE 6 – Yandal programı aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Yandal programları yarıyıl eğitim-öğretim programı yürüten bölümler arasında uygulanabilir.

b) Yandal programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki başarı ve mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

c) Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz ancak, hem yandal hem çift anadal programına kayıt yapılabilir.

d) Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal ve yandal programlarının her ikisine birden sayılacak dersler öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programını yürüten bölümün görüşü alınmak kaydıyla ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Her iki programa sayılan dersler (zorunlu-seçmeli) her iki transkripte de gösterilir. Bu dersler, ders yükü hesabında tek ders olarak işlem görür ve toplam kredi üst sınırına (25 ve 28 kredi) dahil edilir. Diğer dersler ise bu sınırlara dahil edilmez.

e) Öğrencinin yandal programına kayıt olmadan önce aldığı derslerin (zorunlu-seçmeli) yandal programına sayılması, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yandal programı süresince alınan bir dersin programdan ayrıldıktan sonra anadal dersi (zorunlu-seçmeli) olarak sayılması öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak, bu dersin sayılabilmesi için anadal programının öngördüğü bir ders olması gerekir.

Öğrencinin yandal programına kayıt olmadan önce aldığı bir ders, yandal programı için de geçerli sayıldıktan sonra, öğrencinin herhangi bir nedenle yandal programından ilişiğinin kesilmesi halinde, bu ders anadal programından silinmez.

f) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

MADDE 7 – Yandal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yandal programının kontenjanları ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kontenjanlar, koşullarıyla birlikte (son başvuru tarihi ve sonuçların ilan edilmesi v.b.) ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar tarafından en geç akademik takvimde belirtilen ders dönemi bitiş tarihinden önce kendi internet sayfalarından üniversite öğrencilerine duyurulur.

b) Başvurular, anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 6 ncı yarıyılı başında yapılabilir.

c) c) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar:

- Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,

- Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.

d) d) Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye/yüksekokula/konservatuara başvururlar. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), yandal programını açan fakülte/yüksekokul/konservatuar tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula/konservatuara ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.

Danışmanlık

MADDE 8 – Yandal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak amacı ile ilgili bölüm başkanlarınca birer yandal program koordinatörü atanır. Program koordinatörleri öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Program Süresi

MADDE 9 – a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrenciye, gerekçeli başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu karan ile yandal programını tamamlaması için zorunlu hallerde en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu karar öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula/konservatuvara ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir. Yandal programı öğrencisine bu süre dışında başka süre ve sınav hakkı tanınmaz. Bu süre sonunda da yandal programını başarıyla bitiremeyen öğrencinin yandal programı ile ilişiği kesilir.
(Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)

b) Anadal programının mezuniyet koşullarını sağlayan, ancak yandal programını tamamlaması için ek süre verilen öğrenciler bu ek süre içinde kayıtlı olduğu yandal programının katkı payını öder.

c) Yandal programını tamamlayan öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkı kazanmadığı sürece yandal sertifikası verilmez.

İlişik Kesme

MADDE 10 – İlişik kesme ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrencinin kendi isteği ile yandal programından ayrılması ile ilgili işlemler programa kabul edilme sürecindeki gibi uygulanır. Öğrenci yandal programından ayrıldıktan sonra her iki programa da sayılan dersler öğrencinin anadal transkriptinde yer almaya devam eder.

b) Yandal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programı bırakarak başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla başka bir çift anadal veya yandal programına başvurabilir ancak bıraktıkları yandal programına tekrar kayıt yaptıramazlar.

c) Yandal programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından ilişiğ i kesilir.

d) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel akademik ortalamasının en az 2.25 olması zorunludur. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından ilişiği kesilir.

e) Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin yandal programından ilişiği kesilir.

Başarı ve Mezuniyet

MADDE 11 – Başarı ve mezuniyetle ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,25 genel akademik ortalama ile tamamlayan öğrenciye başarı belgesi (yandal sertifikası) verilir. Bu belge diploma yerine geçmez. Sertifika, "Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge" ve "Diploma ve Sertifikaların Şekli, Boyutu, Yazı Karakteri ve Büyüklükleri ile İkinci Nüsha Verilmesine Dair Yönerge"ye uygun olarak düzenlenir.

b) Yandal sertifikası almaya hak kazanıp anadal programından mezun olamayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Ancak, öğrencinin isteği halinde aldığı dersleri belirten bir belge verilebilir.

Ulusal ve uluslararası değişim programları

MADDE 12 – Öğrencinin "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesine göre katıldığı değişim programları ile aldığı derslerin eşdeğerleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal transkriptine işlenebilir.

Mazeret ve izin

MADDE 13 – Yandal programında ders açılmaması, ders çakışması veya geçerli bir mazereti nedeniyle hiç ders alamayacak olan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile sadece yandal programı için izin verilebilir. Bu süre yandal programını bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.

Diğer Hükümler

MADDE 14 – Bu yönergede bulunmayan konularda "Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 15 – 16/05/2007 tarihli ve 2007-84 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – 2013-2014 Öğretim Yılından önce yandal programına kayıt yaptırmış olan öğrencilere. 16/05/2007 tarihli ve 2007-84 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – Bu yönerge, Üniversite Senato'su tarafından 06/03/2013 tarihinde kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 17 – Bu yönerge hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bilgi için:

Dr.Aslıhan Burcu Öztürk
Arş.Gör.Tahir Emre Gencer
Arş.Gör. Edip Aygüler

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı

Alanya EScort lara EScort